„რბილი ძალა რუსულად: პროპაგანდის დაბალანსების პოლიტიკა“ – გამოწვევები და საფრთხეები

ელენე ფანჩულიძე
ივნისი 2017/ გამოცემა #5

მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში რუსეთის ფედერაციის მიერ საგარეო პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად რბილი ძალის და პროპაგანდის გამოყენება სულ უფრო შესამჩნევი ხდება.  სახელმწიფო დონეზე შემუშავებულ და კონტროლირებულ პროპაგანდას კრემლი რეჟიმის მხარდამჭერი ნარატივების შექმნისა და გავრცელებისთვის იყენებს. (more…)

...

გამმიჯნავი ხაზების პრობლემა საქართველოს პარტიულ პოლიტიკაში: მიზეზები და შედეგები

გივი სილაგაძე

ბერლინის კედლის დანგრევისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მთელი მსოფლიო ყურადღებით აკვირდებოდა ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების სახელმწიფოებრივ განვითარებას. ამ მოვლენებმა განაპირობა აღმოსავლეთ ევროპასა (more…)

...

სეკულარიზმის დილემა თურქეთში: თანამედროვე გამოწვევები

გიორგი სიხარულიძე
პოლიტიკის მეცნიერებათა ბაკალავრი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

რელიგიის პოლიტიზირების საკითხი ბოლო პერიოდამდე დღის წესრიგში არასდროს იდგა, უფრო მეტიც, ეს ურთიერთკავშირი პრობლემის სახეს არ ღებულობდა. (more…)

...

საქართველოს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების ანალიზი

თინათინ ვახანია
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
კვლევითი დოკუმენტი/2016 წლის ნოემბერი

მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე ენერგოპოლიტიკა უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია სახელმწიფოთა დღის წესრიგში. (more…)

...