სელინ კოჯოკარი

სელინ კოჯოკარი მეორე კურსის სტუდენტია ევროპული კვლევების სამაგისტრო პროგრამაზე პარიზის Science Po-ში. მას ასევე აქვს ორმაგი ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკისა და სოციალურ მეცნიერებებში ამავე უნივერსიტეტში, დამატებით ბერილინი თავისუფალ უნივერსიტეტში. პარალელურად აქვს სხვადასხვა პროფესიული გამოცდილებები რუმიბეთში, საფრანგეთსა და გერმანიაში.

მისი კვლევა ორიენტირებულია ყოფილი კომუნისტური ქვეყნების ტრანსფორმაციასა და ევროპეიზაციაზე, ასევე გენდერულ თანასწორობასა და უმცირესობების უფლებებზე რეგიონში. უფრო კონკრეტულად, ის დაინტერესებულია იმით, თუ როგორ შეიძლება პოლიტიკური წვლილის შეტანა სოციო-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გაუმჯობესებაზე პოსტ-კომუნისტურ საზოგადოებებში. სელინის საბაკალავრო ნაშრომი შეეხება ევროკომისიის მექანიზმების ეფექტიანობას ანტიგენდერული მოძრაობების წინააღმდეგ წევრ ქვეყნებში.