ანა ჩიტალაძე

სტაჟირების პერიოდი – აპრილი-დეკემბერი, 2015

ანა ჩიტალაძე სწავლობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე „დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა“ ის ფლობს ივ.ჯავახიშვილი სახელობის სოცაილურ და პოლიტიკურ მეცნიერებეთა ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში. მისი კვლევის ინტერესები მოიცავს: სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებს, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებს, რეგიონულ პოლიტიკას, სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებს, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას, ევროპეიზაციას.