სალომე მინესაშვილი

დოქტ. სალომე მინესაშვილი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის არარეზიდენტი ანალიტიკოსი. იგი ფლობს დოქტორის ხარისხს პოლიტიკის მეცნიერებაში ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტიდან, ედიბურგის უნივერსიტეტის მაგისტრისს ხარისხს “საერთაშორისო პოლიტიკურ თეორიაში” და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს “ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში.” მისი ექსპერტიზის სფეროებია საგარეო პოლიტიკის ანალიზი, იდენტობის პოლიტიკა, რბილი ძალის პოლიტიკა, ევროკავშირი-აღმოსავლეთ სამეზობლოს ურთიერთობები და ტრანსფორმაციის პროცესები ყოფილ საბჭოთა კავშირში.